Klauzula informacyjna - dot. usług medycznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I.  Aministrator danych osobowych

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42 są Administratorem danych osobowych naszych Pacjentów.

II.  Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym moga się Państwo skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Pan Józef Huruk tel. 566446280, e-mail: j.huruk@wzu.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. I.

III.  Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać  dane osobowe naszych Pacjentów w celu świadczenia usług medycznych przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Wiarus” na podstawie (z art. 6 ust. 1 lit. b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO) - wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów: Rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069), Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160), Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318).

IV.  Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy    w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2.  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Ich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają  Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe naszych Pacjentów będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania. Okresy przetwarzania poszczególnych danych wskazane są w „Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych”.

VI.  Odbiorcy danych

Dane osobowe naszych Pacjentów mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia.

VII.  Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)      prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)      prawo do przenoszenia danych;

f)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Państwa danych ma charakter obligatoryjny i wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia        o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna - dot. usług hotelowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I.   Administrator danych osobowych

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42 są Administratorem  danych osobowych naszych Gości.

II.  Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Pan Józef Huruk tel. 566446280, e-mail: j.huruk@wzu.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. I.

III.  Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania danych naszych Gości. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu świadczenia usług hotelowych przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Wiarus” na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie  danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

IV.  Prawo do sprzeciwu

1.  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy                w stanie wykazać, że stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2.  W każdej chwili przysługuje Pani/u prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych            w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V.   Okres przechowywania danych

1.  Dane osobowe naszych Gości będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania, ale nie dłużej niż rok plus maksymalnie 1 rok od końca roku, w którym wygasł cel przetwarzania. Informujemy, że dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili    i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych.

VI.  Odbiorcy danych

Dane osobowe naszych Gości nie będą udostępniane podmiotom ani osobom trzecim na zewnątrz.

VII.  Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, naszym Gościom przysługuje:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)      prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)      prawo do przenoszenia danych;

f)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Państwa danych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne w celu świadczenia usług hotelowych przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Wiarus”.

Nasi Goście mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie Ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia    o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 
Strona główna | AktualnościO nas | Oferta | Galeria zdjęć | Kontakt i mapa dojazu
© "Wiarus" Sanatorium Uzdrowiskowe Muszyna -Złockie. Realizacja: Verakom